poniedziałek, 6 listopada 2017

LISTOPAD 2017

LISTOPAD 2017 TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
30 października – 3 listopada

W rodzinie
Wykonuje rodzinny kalendarz.
Zna nazwy osób w rodzinie i tradycje swojej rodziny.
Wie, jakie zawody wykonują jego najbliżsi i jak ważna jest praca w życiu człowieka.
Zna swój rozkład dnia.
Zna zwyczaje związane z 1 i 2 listopada.
Zna szczegóły z życia rodzinnego.
Opowiada o rodzinie z uwzględnieniem następstw czasowych Przestrzega zasad w grach i zabawach.
6-10 listopada

Z historii naszego kraju
Śpiewa z pamięci hymn narodowy.
Śpiewa piosenkę żołnierską.
Zna wydarzenia związane z 11 listopada.
Uczestniczy w apelu dotyczącym odzyskania niepodległości.
Zna symbole narodowe.
Rozpoznaje dąb wśród innych drzew.
Bierze udział w różnych formach zabawy.
Zna obyczaje naszych praprzodków.
13-17 listopada

Książka w życiu pomaga
Potrafi wyjaśnić pojęcie „plagiat”.
Wykonuje pracę plastyczną zgodną z tematem.
Słucha muzyki i piosenek.
Wie, jak powinien zachowywać się wzorowy czytelnik.
Wie, w jaki sposób pomagać innym.
Uczestniczy w zabawach dydaktycznych, ruchowych sportowych, muzycznych.
Wie, jakie znaczenie ma książka dla ludzkości.
Potrafi powiązać ze sobą fakty cywilizacyjne.
Zna budowę książki.
20-24 listopada

Zanim spadnie śnieg
Prowadzi obserwacje pogody i przyporządkowuje zjawiska
przyrodnicze do pory roku.
Rozwiązuje zagadki przyrodnicze.
Rozpoznaje gatunki drzew.
Wie, jak dbać o zdrowie oraz higienę podczas choroby.
Przestrzega zasad profilaktyki zdrowotnej.
Przewiduje skutki niewłaściwego postępowania w czasie choroby.
27 listopada – 1 grudnia

Śląskie opowieści
Opisuje strój śląski.
Rozróżnia i podaje przykłady sztuki ludowej – koronki.
Poznaje śląskie tradycje i identyfikuje się z nimi jako Polak / Polka.
Wie, jak ważna jest praca górnika.
Przekłada gwarę śląską na język polski.
Wykorzystuje w opisie stroju ludowego nazwy gwarowe.
Samodzielnie wyszukuje informacje w dostępnych źródłach
i wybiórczo z nich korzysta.
czwartek, 5 października 2017

PAŹDZIERNIK 2017

PAŹDZIERNIK 2017


TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
2-6 października 2017

Wędrówki jesieni
Zna i stosuje barwy jesieni.
Wie, na czym polega praca malarza, sadownika, ogrodnika.
Wyróżnia drzewa w sadzie i ich owoce.
Zna jesienne kwiaty.
Wie, jakie zmiany występują w przyrodzie jesienią.
Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, stosując się do reguł.
Tworzy niepowtarzalne i bardzo ciekawe prace plastyczne.
9-13 października 2017

W szkolnej gromadzie
Kulturalnie się wypowiada.
Okazuje wdzięczność i szacunek innym.
Zna wartość przyjaźni i rozumie, na czym ona polega.
Wie, na czym polegała praca nauczyciela dawniej, a na czym
polega dziś.
Zna przysłowia o przyjaźni i potrafi je wytłumaczyć.
16-20 października 2017

Księga leśnych wydarzeń
Wie, na czym polega praca leśniczego.
Zna zasady zachowania się w lesie.
Zna zagrożenia dla lasu.
Wie, jakie zmiany występują w przyrodzie jesienią.
Rozróżnia leśne drzewa i ich owoce.
Chroni las.
Rozróżnia grzyby trujące i jadalne.
Rozróżnia szkodniki i zwierzęta pożyteczne w lesie.
Uczestniczy w grach i zabawach, przestrzegając reguł.
23-27 października

Z biegiem Wisły
Słucha hejnału z Zamku Królewskiego.
Odróżnia muzykę klasyczną od rozrywkowej.
Zna fakty związane z dawną stolicą Polski – Krakowem.
Wypowiada się na temat miejsc w swojej miejscowości, gdzie
można posłuchać muzyki.
Rozmawia na temat miejsc kulturalnych Warszawy.
Rozpoznaje charakterystyczne budowle w Warszawie.
Uczestniczy w zabawach ruchowych, słownych i rytmicznych.