sobota, 17 czerwca 2017

CZERWIEC 2017

Nasze plany w tym miesiącu ....


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

I TYDZIEŃ
W KRAINIE MARZEŃ I FANTAZJI
Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju
Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i Świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur
Kulturalne zachowanie się na trybunach w roli kibica – kulturalny doping

CZERWIEC / II TYDZIEŃ
WKRÓTCE BĘDZIE LATO
Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie
Podkreślanie odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne
Współdziałanie z partnerem i zespołem w czasie zajęć i zabaw, przestrzeganie reguł

CZERWIEC / III TYDZIEŃ
WĘDRUJEMY W
ŚWIAT Z ATLASEM

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski
Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt
Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

MAJ 2017

Nasze plany w tym miesiącu ...


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

I TYDZIEŃ
ŚWIĘTA
MAJOWE


Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu
Dokładne i na miarę swoich możliwości wykonywanie  zadania ruchowego według instrukcji
Zaspokojenie potrzeby bycia w grupie, potrzeby zabawy i samoakceptacji

II  TYDZIEŃ
CZARODZIEJSKIE BAJKI
Wprowadzenie w świat wartości za pomocą bajek
Poznanie wybranych wiadomości dotyczących teatru
Rozwijanie płynności myślenia poprzez zabawy słowne

III TYDZIEŃ
  KOLOROWY MAJ  W PRZYRODZIE

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych
Wspomaganie ogólnego rozwoju fizycznego dziecka

IV TYDZIEŃ
RODZINNE PORTRETY Z SERDUSZKIEM

Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków
Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, palmą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych
Współdziałanie z partnerem i zespołem w czasie zajęć i zabaw, przestrzeganie reguł

V TYDZIEŃ
ABC REGIONÓW POLSKI

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat Polski i jej regionów
Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi
Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie  i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości