O NAS
Świetlica to nie tylko uzupełnienie szkoły,
to kuźnica nowych metod pracy pedagogicznej,
opartych na teraźniejszości dziecka,
na jego indywidualnych potrzebach
i potrzebach grupy.
Z kuźnicy tej powinny przenikać do systemu szkolnego
wypróbowane
metody "świetlicowej" pracy.
                                                                                      Józef Włodarski


Kierownik świetlicy:
Joanna Hoffmann
joanna.hoffmann@wp.pl

 tel. 32 21 89 122 wew. 20
  
Wychowawcy:
Bernadeta Skrobol
Aleksandra Losko


Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30-16:30.

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III oraz  chętne osoby z klas starszych.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom
 przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, 
a zajęcia świetlicowe wzbogacają ich wiadomości ogólne, 
rozwijają umiejętności manualne, ruchowe.
     
  Zajęcia w świetlicy prowadzone są 
 według  tygodniowego planu wychowawczo-dydaktycznego
 oraz 
kalendarza uroczystości i  ważnych wydarzeń świetlicy szkolnej.

Organizujemy konkursy, zajęcia umysłowe, manualne, umuzykalniające, gry i zabawy ruchowe, towarzyskie.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka, która oferuje dwudaniowe posiłki.  
 MAGICZNE SŁOWA,
KTÓRE ZNAMY I STOSUJEMY  W NASZEJ ŚWIETLICY                             GŁÓWNE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZEJ
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Bezpieczeństwo,
pierwsza pomoc
i
zapobieganie wypadkom
 1. Kształcenie i utrwalenie nawyków bezpiecznego zachowania się w  różnych sytuacjach.
 2. Zapoznanie z zasadami: 
 • ruchu drogowego;
 • ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji;
 • funkcjonowania i obsługi różnych sprzętów;
 • udzielania pierwszej pomocy.
 1. Zagrożeniami  typowymi dla szkoły, ulicy, gospodarstwa domowego, terenu przestrzennego, niebezpiecznych zabaw. 

Promocja zdrowia
 1. Higiena osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny.
 2. Dbałość o stan zdrowia i rozwój fizyczny.
 3. Zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa obserwacja dzieci  i  reagowanie doraźne  w sytuacjach konfliktowych.
 4. Rozładowywanie napięć przez ekspresję ruchową i taniec.
 5. Organizowanie spacerów i wycieczek. 
 6. Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.
 7. Niwelowanie hałasu w świetlicy szkolnej. 
 8. Oglądanie filmów o tematyce zdrowotnej.
 9. Organizowanie rozgrywek i konkursów sportowych.  
Obraz własnej osoby
 1. Pobudzanie świadomości.
 2. Rozpoznawanie i rozumienie przyczyn stanów emocjonalnych.
 3. Przygotowanie społeczne do życia wśród różnych ludzi.
 4. Kultura bycia i życia, samoobsługa.
Kształtowanie nawyków kultury osobistej
1.       Zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się wychowanków wobec nauczycieli, obsługi administracyjnej oraz koleżanek   i kolegów.
2.       Nauka kultury dyskusji, szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach.
3.       Przypomnienie regulaminu świetlicy i dbanie o konsekwentne respektowanie jego zasad.
4.       Dbanie o mienie szkoły.
5.       Przestrzeganie zasady zwracania się do koleżanek i kolegów po imieniu.

Przystosowanie
społeczne
i szkolne
 1. Integracja zespołu uczniowskiego:
 • kształtowanie kultury zachowania i zasad zdrowej rywalizacji  w kontaktach rówieśniczych;
 • kształtowanie umiejętności działań zespołowych;
 • nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami o wspólnych zainteresowaniach.
 1. Poczucie więzi ze społecznością szkolną:
 • organizowanie wspólnych imprez;
 • prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów, hobby;
 • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 • współpraca na rzecz upiększania własnego otoczenia, utrzymywania go                  w porządku  i czystości.
 1. Dążenie do sukcesów szkolnych:
 • wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • przezwyciężanie trudności w uczeniu się i niepowodzeniach szkolnych;
 • kształcenie umiejętności artystycznych, technicznych  i sprawności ruchowej.
 1. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin:
 • rozbudzanie aktywności poznawczej w zakresie prasy  i literatury;
 • krytyczna postawa wobec programów w środkach masowego przekazu;
 • kultywowanie języka ojczystego w codziennym życiu;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
 1. Ochrona przyrody przed zagrożeniami cywilizacyjnym:
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • kształtowanie życzliwego stosunku do zwierząt;
 • uświadamianie integracji działań na rzecz środowiska.
 1. Umacnianie więzi rodzinnej:
 • rodzice i rodzeństwo, rola matki i ojca, miejsce dzieci w rodzinie;
 • atmosfera życia rodzinnego;
 • rozumienie i rozwiązywanie problemów;
 • patologia życia rodzinnego.


Tradycje narodowe,
ludowe i religijne

 1. Przybliżanie wydarzeń historycznych i postaci w nich uczestniczących:
 • wzbudzanie zainteresowań historią kraju i regionu oraz darzenie kultem pamięci postaci  historycznych;
 • kształcenie umiejętności krytycznej oceny wydarzeń historycznych i osób w nich uczestniczących;
 • rozwijanie poczucia więzi emocjonalnej z historycznymi wzorcami osobowymi oraz dumy narodowej ze szczególnych wydarzeń historycznych;
 • przybliżenie historii symboli narodowych oraz kształcenie i utrwalenie nawyków właściwego zachowania wobec nich.
 1. Święta i uroczystości:
 • państwowe (Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 11 Listopada);
 • okolicznościowe (Święto Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,  Dzień Dziecka, Dzień Ojca);
 • kościelne (Wszystkich Świętych, Adwent, Boże Narodzenie, Popielec, Wielkanoc);
 • ludowe (21.03 – Powitanie Wiosny).
Podnoszenie
wyników nauczania
1.       Organizowanie miejsca do odrabiania zadań domowych.
2.       Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.
3.       Organizowanie zabaw i gier umysłowych  kształcących myślenie dzieci.
4.       Zachęcenie do czytania książek – pogadanki, czytanie wierszy, opowiadań, czasopism podczas zajęć świetlicowych.
5.       Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Kształtowanie
nawyku poszanowania
i ochrony środowiska
1.       Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz pozytywnych nawyków obcowania z przyrodą
2.       Dyskusja na temat skutków niepożądanych zachowań człowieka.
3.        Aktywny udział w akcjach ekologicznych.
4.       Oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej.
        5. Wycieczki w celu poznania przyrody najbliższej okolicy. 
        6. Rozmowy na temat roślin i zwierząt chronionych.

Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci
 1. Nauka na pamięć wierszy, piosenek i pląsów.
 2. Oglądanie filmów rozwijających wiedzę i umiejętności dzieci.
 3. Czytanie książek i czasopism dla dzieci i młodzieży.
 4. Zabawy przy muzyce.
 5. Wykonywanie różnorodnych prac manualnych.
 6. Organizowanie gier i zabaw świetlicowych.
 7. Czynny udział dzieci w uroczystościach i imprezach szkolnych.
 8. Organizowanie konkursów wewnątrzświetlicowych.
Rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej
i zdolności
manualnych wychowanków
 1. Wykonywanie gazetek ściennych według inwencji twórczej dzieci.
 2. Poznanie różnych technik plastycznych.
 3. Organizowanie wystawek prac plastycznych wychowanków.